regulamin

znik.

7. Do dnia 31.01.2016 roku, każdy nowo zarejestrowany użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzyma upominek
powitalny wraz z darmową przesyłką oraz rabat w sklepie internetowym Galeria Łucznik w wysokości 5%.

8. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić lub uzupełnić swoje dane, w tym osobowe, preferencje, ustawienia konta jak również
usunąć swój profil użytkownika, który został założony przy rejestracji użytkownika na Stronie Internetowej. Usunięcie profilu wiąże się z automatycznym
usunięciem wszystkim Prac oraz danych użytkownika z części prezentacyjnej Portalu.

9. Podanie danych osobowych Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcji Portalu.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

10. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Portalu jest spółka „ASPA ELECTRO” sp. z o. o. z siedzibą
we Wrocławiu, przy ulicy Miechowity 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem i korzystaniem danej osoby z Portalu oraz
działaniami promocyjnymi i marketingowymi dotyczącymi ASPA oraz związanych z produktami Łucznik, w zależności od zakresu udzielonych właścicielowi serwisu zgód.

§3

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU I OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU PUNKTACJI

1. Użytkownicy korzystając z Serwisu, zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz
zasadami dobrego wychowania.

2. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych, o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc.

3. Za niedopuszczalne uznaje się również publikowanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste innych osób fizycznych i
prawnych, treści wulgarnych, obscenicznych, erotycznych czy dyskryminujących ze względu na płeć.

4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści stanowiących reklamę jawną lub przekazów będących reklamą ukrytą. Zabrania
się również umieszczania odniesień do innych stron internetowych czy zamieszczania linków do nich.

5. Nowe treści, tj. przepisy, komentarze, porady, może dodawać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.

6. Każdy zalogowany Użytkownik może dodać dowolną liczbę Przepisów.

7. Przepisy dodawać można poprzez formularz „dodaj przepis”, znajdujący się na stronie głównej.

8. Użytkownik zamieszczając Przepis na stronie powinien uzupełnić wszystkie wymagane w formularzu dane.

9. Użytkownik umieszcza swoją Pracę w celu podzielenia się zawartą w niej treścią z innymi użytkownikami, którzy mogą przyznawać im
polubienia według własnych kryteriów. Punktacja uzyskana przez każdego Użytkownika będzie klasyfikować go w poszczególnych rankingach i zestawieniach
prowadzonych na stronie.

10. Na Portalu przyjmuje się następujący system przyznawania punktów:

a) Za każdy opublikowany przepis – 5 pkt.,

b) Każdy głos od użytkownika, kliknięcie, polubienie (przyznawane jednorazowo) przepisu – 1 pkt.,

c) Za opublikowanie 10 i więcej postów – 50 pkt. dodatkowo.

d) Za opublikowanie 100 przepisów – 100 pkt. dodatkowo

e) Punkty przyznawane użytkownikom przez redakcję – za publikację tekstu, przesłanie interesujących materiałów, ciekawy komentarz z poradą – od 1 do 20 pkt.
według uznania.

11. Punkty uzyskane przez Użytkownika widoczne będą na jego profilu, w trzech zestawieniach: miesięczny, roczny ogólny.

12. Ranking/zestawienie najlepszych autorów w każdej kategorii, na podstawie wszystkich uzyskanych przez użytkownika punktów od
momentu rejestracji widoczne będzie we właściwej zakładce na stronie głównej.

13. Zwycięzców punktacji każdego miesiąca, jak i autorów Przepisów Miesiąca czy Roku nie należy utożsamiać z Ekspertami – tymi są
wyłącznie osoby z przyznaną przez redakcję odznaką.

14. W zakładce „Rankingi” na stronie głównej publikowane będą informacje o prowadzonych aktualnie zestawieniach.

15. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, dotyczących wyboru nagród oraz systemu punktowania
i przyznawania rabatów.

16. Redakcja Serwisu może również przyznawać tzw. odznaki Eksperta dla użytkowników, którzy zdobędą określoną liczbę punktów –
1000 pkt. i wykażą się dużą aktywnością na Portalu. Odznaki przyznawane będą zarówno w kategoriach, jak i podkategoriach i na stałe wyświetlać się będą
na profilu użytkownika.

17. Zwycięzców poszczególnych rankingów, jak i autorów Przepisów Miesiąca czy Roku nie należy utożsamiać z Ekspertami – są nimi
wyłącznie osoby z przyznaną przez redakcję odznaką.

§4

WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się właściciel Serwisu obejmują
m.in. dysponowanie przez Użytkownika sprzętem komputerowym podłączonym do sieci internetowej wraz z przeglądarką internetową obsługującą pliki typu
cookies oraz JavaScript, a także dostęp do poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, jak: adres IP, domena, adres
poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka
oraz system operacyjny. Dane te wykorzystywane będą jedynie w celach statystycznych do wewnętrznej dokumentacji właściciela serwisu i nie będą
udostępniane innym podmiotom.

§5

PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik Strony Internetowej przez akceptację Regulaminu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa
autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych na Stronie Internetowej Prac oraz że zamieszczenie Przepisów w Portalu nie narusza praw autorskich,
w tym majątkowych oraz osobistych, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.

2. Akceptując niniejszy regulamin i zamieszczając Przepis w Portalu, Użytkownik Serwisu udziela firmie ASPA nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji do Pracy na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia jej w każdej chwili w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu. W
przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich związanych z Pracami, Użytkownik, po zawiadomieniu go przez ASPA, nie uchyli się od niezwłocznego
przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom, udzielając w tym zakresie wsparcia ASPA.

3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Praca zamieszczona na Stronie Internetowej mogła zostać zamieszczona z naruszeniem prawa, osoba
mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić właścicielowi Serwisu swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący
się w Portalu. ASPA oczekuje, aby osoba będąca autorem spornej treści przedstawiła tytuł prawny do posiadanego utworu, który miał zostać bezprawnie skopiowany.
ASPA każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia, jeśli uzna roszczenia za zasadne usunie trwale niedozwolony materiał ze Strony Internetowej w terminie
nieprzekraczającym trzydziestu dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.

4. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony na Stronie Internetowej może naruszać prawo do prywatności,
wizerunku lub dobra osobiste danej osoby, osoba taka powinna zgłosić ASPA swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny
znajdujący się na podstronie Portalu. W takim przypadku użytkownik naruszającego dobra osobiste zostanie wezwany do dobrowolnego, natychmiastowego
zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany użytkownik nie zaprzestanie tych działań, ASPA może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego
materiału ze Strony Internetowej w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza
uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia ich na drodze sądowej.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zamieszczanie na Stronie Internetowej różnego rodzaju treści, wpisów, lub Prac Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach
określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Treści, a więc przepisy, opisy, komentarze, publikowane przez Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani
też opinii ASPA.

3. ASPA nie gwarantuje kompletności, poprawności, prawidłowości informacji publikowanych w portalu.

4. ASPA nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych na Stronie Internetowej przez użytkowników.
W przypadku ujawnienia treści naruszających zasady Regulaminu, właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane ze Strony Internetowej
w możliwie krótkim czasie. Osoby, które zauważą wpisy innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy proszone są o zgłoszenie takiego faktu
właścicielowi Strony Internetowej.

5. ASPA nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej Strony Internetowej na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory i roszczenia związane ze Stroną Internetową, będą rozstrzygały sądy powszechne, których właściwość zostanie
ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie ASPA oraz na Stronie Internetowej www.przepisnaszycie.pl.